Algemene Voorwaarden voor de Verhuur van Speelelementen aan Consumenten

 1. Definities
 2.  a. “Ondernemer”: Woel Sports, gevestigd op Zuring 42 te Klazienaveen. b. “Consument”: verwijst naar een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. c. “Speelelementen”: verwijst naar de speeltoestellen, springkussens, opblaasbare structuren en andere speelattributen die worden verhuurd door de Ondernemer.
 3. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen de Ondernemer en de Consument met betrekking tot de verhuur van Speelelementen. b. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen de Ondernemer en de Consument.
 4. Reservering en Huurperiode a. De Consument kan een reservering voor een Speelelement maken via de website Woelsports.nl, telefonisch of persoonlijk bij de Ondernemer. b. De huurperiode wordt overeengekomen tussen de Ondernemer en de Consument. De huurprijs wordt berekend per dag en op basis van de overeengekomen periode.
 5. Levering en Terugbrengen van Speelelementen a. De Ondernemer zal zich inspannen om de Speelelementen op de afgesproken datum en tijd ( tussen 9 en 10 uur) af te geven aan de consument op de locatie van de Ondernemer, of zoals anders overeengekomen met de Consument. De Speelelementen worden geacht goed aan de Consument te zijn afgeleverd indien de Consument niet gelijk na het opzetten of in gebruik nemen van het Speelelement daarover contact opgenomen heeft met de Ondernemer. Indien is overeengekomen dat de Ondernemer de Speelelementen op de door de Consument gewenste locatie dient te bezorgen zijn de kosten van vervoer voor rekening van de Consument. b. De Consument is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Speelelementen gedurende de huurperiode. c. De Consument dient de Speelelementen schoon en in dezelfde staat als ontvangen terug te brengen op de afgesproken datum en tijd. Indien de Speelelementen niet tijdig ,dat wil zeggen uiterlijk tussen 9 en 10 uur ’s op de ochtend volgende op de dag waarop de Speelelementen zijn verhuurd, althans op een andere door partijen overeen gekomen tijdstip, worden afgeleverd bij de Ondernemer is de Ondernemer gerechtigd een extra dag aan huur bij de Consument in rekening te brengen. Indien de Speelelementen niet schoon worden ingeleverd zullen € 25,- aan schoonmaakkosten aan de Consument in rekening worden gebracht d. Eventuele schade aan de Speelelementen tijdens de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Consument en kan leiden tot extra kosten. Schade die het gevolg is van onverwachte weersomstandigheden, zoals harde wind , hevige regenval of hagel komt evenzeer voor rekening en risico van de Consument. De Consument is gehouden om aan de Ondernemer bij terugbrengen mededeling te doen dat Speelelementen nat of vochtig kunnen zijn. Als dit niet wordt meegedeeld kunnen eventuele kosten van schoonmaken en herstel of vervanging voor rekening van de Consument worden gebracht.
 6. Betaling a. De Consument dient de huurprijs vooraf te betalen op de door de Ondernemer aangegeven wijze. b. Indien de Consument de betaling niet tijdig voldoet, behoudt de Ondernemer het recht om de reservering te annuleren of de levering van de Speelelementen te weigeren. Zulks geldt ook voor de eventuele kosten van vervoer.
 7. Indien betaling dient plaats te vinden op factuurbasis zal betaling dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien tijdige betaling achterwege blijft zal de Consument bij aanmaning tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Deze worden berekend aan de hand van het tarief van Wet Incassokosten. Indien na aanmaning niet wordt voldaan zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De daarmee  gemoeide kosten komen geheel voor rekening van de Consument.
 8. Aansprakelijkheid a. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de Speelelementen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Ondernemer. b. De Consument is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen die de Speelelementen gebruiken en dient ervoor te zorgen dat de Speelelementen op een veilige en geschikte locatie worden geplaatst.
 9. Annulering a. De Consument heeft het recht om de reservering te annuleren tot uiterlijk een uur voorafgaand aan de huurperiode, zoals overeengekomen met de Ondernemer. b. Bij annulering binnen de vastgestelde termijn kan de Ondernemer annuleringskosten in rekening brengen. Als niet tijdig wordt geannuleerd zal de Consument een dag aan huur voor het Speelelement of elementen verschuldigd zijn.
 10. Overmacht a. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer niet aansprakelijk voor enige vertraging, annulering of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 11. Geschillen a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument is Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Ondernemer.
 12. Slotbepalingen a. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. b. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de Ondernemer. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de website van de Ondernemer.

 

× Stuur ons direct een bericht!